SÖZLEŞME

1-TARAFLAR

Bu sözleşmenin tarafları
1.1 T.C. Adalet Bakanlığı,  
1.2- Elektronik teklif sitesine üye olan kişidir  

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TANIMI

 UYAP Bilişim Sistemi üzerinden hazırlanan icra ve iflas daireleri, ortaklığın giderilmesi satış memurlukları ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre satış yapan birimler tarafından satışa çıkartılan taşınır ve taşınmaz malların ihalelerine elektronik ortama E-İmzalı veya E-İmzasız giriş yapılmak suretiyle ihale katılımcısı “Üye” tarafından elektronik ortamda teminat yatırılarak teklif verilmesi işlemidir.

İşbu sözleşmenin konusu “Elektronik Teklif Sisteminde” icra daireleri tarafından satışa çıkartılan malların “Üye” tarafından teklif verilmesine ilişkin şartlar ile koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir..

3-HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1- Satışa konu mala elektronik ortamda verilen en yüksek teklif, satışı yapan birimce satış ilanında belirtilen gün ve saatte ihale başlangıç bedeli olarak dikkate alınır ve bu bedel üzerinden ihale açılır. Elektronik ortamda verilecek teklifler ihalesi yapılacak mal veya hak bedelinin % 50 sinden aşağı olamaz.

3.2- Elektronik ortamda teklif verme, sadece Vakıfbank’ta hesabı bulunan icra ve iflas daireleri ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre satış yapan birimlerin yapacakları satışlar için geçerlidir.

3.3- Elektronik ortamda teklif verebilmek için, teklif vermek isteyen katılımcının, Adalet Bakanlığı ile anlaşması bulunan bankalarda hesabı olması gerekir.

3.4- Elektronik Ortamda Teklif Verme Sisteminde yer alan satışlara ilişkin bilgi girişleri UYAP Bilişim Sistemi ekranları üzerinden satışı yapacak birim tarafından yapılır..

3.5- İhaleye teklif verilebilmesi için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 6352 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değişik 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve 2004 sayılı Kanunun 6352 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile değişik 126 ncı maddesi ile belirlenmiş ve Sistem sayfasında gösterilen yasal teminatın ihale katılımcısı tarafından, satışı yapan birime ait TL cinsinden açılan banka hesabına yatırılması gerekir..

3.6- İhale katılımcısı, elektronik ortamda teklif verme süresi sonuna kadar, ihaleye iştirak edip en yüksek teklifi veren kişi olmamak kaydıyla, yatırmış olduğu teminatı, Elektronik Ortamda Teklif Verme Sistemi üzerinden iade alabilir. Bu süre içerisinde teminatını iade almayan katılımcıların teminatı, artırmanın sonunda satışı yapan birimce UYAP Bilişim Sistemi kullanılmak suretiyle iade edilir.

3.7- İhaleye iştirak edip en yüksek teklifi veren kişi, teklifi ile sorumlu olacağından elektronik ortamda teklif verme sürecinin akabinde yapılacak fiziki ihalenin sonuna kadar yatırmış olduğu teminatın iadesini talep etme imkânı yoktur. Şayet fiziki ihalede, elektronik ortamda vermiş olduğu tekliften daha yüksek teklif verilirse, elektronik ortamda en yüksek teklif verenin teminatı, artırmanın sonunda satışı yapan birimce UYAP Bilişim Sistemi kullanılmak suretiyle iade edilir.

3.8- Elektronik ortamda teklif veren ihale katılımcısı, ihale ilanı ve ihale şartnamesindeki hususları kabul etmiş sayılır.

3.9- Elektronik ortamda teklif veren ihale katılımcısı, satışa konu malı ya da hakkı şartname ve ilânda yazılı şekilde görmüş ve kabul etmiş sayılır.

3.10- İhalenin, elektronik ortamda teklif verene kalması hâlinde, ihale alıcısı ihale bedelini ihalenin tamamlandığı gün veya icra dairesinin vereceği süre içerisinde yatırması gerektiğini kabul eder. İhale sonucu kendisine ayrıca bildirilmez.

3.11- Cebri icra satışında, ihale bedelinin yanı sıra satıştan kaynaklanan KDV, damga vergisi, satışı yapılan malın tescil ve teslim masrafları, elektronik ortamda teklif veren ve ihale kendisinde kalan ihale katılımcısı tarafından ödenmesi gerektiğinin bilindiği kabul edilir. Bu giderler ihale katılımcısı tarafından ödenmedikçe mal teslim edilmez ve ilgili mevzuata göre gereği yapılır..

3.12- İhale kesinleşmeden mal veya hak teslim veya tescil edilmez. Cebri icra satışları yargı denetimine tabi işlemlerden olup, ihalenin feshi davası açılmışsa; dava kesinleşinceye kadar haczedilen mal ihale alıcısına teslim edilmez ve ihale alıcısının yatırmış olduğu ihale bedeli, iade edilmez. Bu hususların ihale katılımcısı tarafından bilindiği kabul edilir.

3.13- Elektronik ortamda veya fiziki ortamda teklif veren katılımcı, İhalenin tamamlanmasından önce, vazgeçme, mahkeme kararı, borcun ödenmesi gibi herhangi bir nedenden dolayı satışın durdurulması veya düşürülmesi hâlinde, teklif edilen peyin hükümsüz kalacağını ve yatırdığı teminatı geri alabileceğini, başkaca bir hak iddiasında bulunmayacağını kabul eder..

3.14- Alacaklı veya vekili, satış kararı alınıp satış ilanı yapıldıktan sonra, fiziki satış işleminin sonuna kadar, satış talebinden vazgeçebilir.

3.15- Satışa konu mal ve haklara ilişkin ihaleyi yapan birim veya mahkemelerce satışın iptali, satışın düşürülmesi, satışın durdurulmasına yönelik kararlar verilebileceğinin ihaleye pey sürenler tarafından bilindiği kabul edilir.
3.16- Elektronik ortamda teklif veren katılımcı, kendisine yapılacak tebligatların elektronik ortamda bildirdiği adresine yapılmasını kabul eder.

3.17- Elektronik ortamda teklif veren alacaklı, alacağına mahsuben ihale yapılması hâlinde, ihale tarihinde derhal veya verilecek süre içerisinde, harç ve vergileri yatırmak zorunda olduğunu, yatırmadığı takdirde ihale kararının kaldırılacağını kabul eder. İhale sonucu kendisine ayrıca bildirilmez.

MADDE 4- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Elektronik Ortamda Teklif Verme Sistemi sayfasının tüm kullanım hakları Adalet Bakanlığına aittir.5846 sayılı Kanunun 71. maddesi ve TCK'nun 244. maddesi hükmü uyarınca, bu sitenin adını kullanan, içeriğindeki verileri izinsiz olarak yayınlayan, nakleden, değiştiren, menfaat sağlayan kişi veya kurumlar hakkında hukuki ve cezai takibat yapılacaktır.

MADDE 5- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Adalet Bakanlığı, tamamen kendi takdirine ve yasal düzenlemelere dayalı olarak, işbu sözleşmede, tek taraflı değişiklik yaparak Sistem sayfasında ilan edebilir.

MADDE 6- MÜCBİR SEBEPLER

6.1- Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Adalet Bakanlığı işbu sözleşme ile belirlenen edimlerden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar nedeniyle Adalet Bakanlığından tazminat talep edilemez.

6.2- Mücbir sebep terimi; doğal afet, yangın, patlamalar, isyan, seferberlik ilanı, savaş, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tarafların makul kontrolü dışındaki ve Adalet Bakanlığının gerekli itinayı göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 7- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

7.1- İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasındandoğabilecek tüm hukuki ihtilaflara Türk Hukuku uygulanacaktır.
7.2- İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından doğabilecek tüm hukuki ihtilaflarda Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 8- ADALET BAKANLIĞI KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

İhale katılımcısı üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Adalet Bakanlığı veritabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik kayıtlarının muteber olacağını kabul eder.

MADDE 9- YÜRÜRLÜLÜK

İşbu sözleşme, ihale katılımcısı üyenin elektronik ortamda onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.
Copyright (©) 2013 Adalet Bakanlığı | Tüm Hakları Saklıdır.